CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
INFORMACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

La present pàgina web www.muskersclimbing.com és propietat de MUSKERS CLIMBING SL amb CIF B05439609 i adreça fiscal Plaça Anaitasuna nº1 5-a 20720, AZKOITIA (GUIPÚZCOA).

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre MUSKERS CLIMBING SL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.

MUSKERS CLIMBING SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Això no obstant, MUSKERS CLIMBING SL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

L’objecte de la pàgina web és promocionar i vendre tota mena de productes i serveis.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions dús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per accedir als llocs web de MUSKERS CLIMBING SL i la contractació per mitjà d’aquests.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Per adquirir els nostres productes, podeu adreçar-vos a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l’apartat corresponent per al registre a la pròpia web. De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, MUSKERS CLIMBING SL informa als usuaris que les dades personals obtingudes durant el procés de registre i posterior compra, seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MUSKERS CLIMBING SL, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de lusuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.

Les vostres dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir amb les finalitats anteriorment previstes, excepte obligació legal de conservació.

Us informem que la base legal del tractament de les vostres dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a ladreça esmentada més amunt o al correu electrònic info@muskersclimbing.com. Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Durant el procés de compra haureu d’identificar-vos amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes al registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Podeu modificar la informació registrada en qualsevol moment, a la vostra àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però se’n permet la gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra lusuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rebeu la confirmació, poseu-vos en contacte amb MUSKERS CLIMBING SL al telèfon d’atenció al client 615707650 o mitjançant el correu electrònic info@muskersclimbing.com.

Tots els continguts de la web estan en espanyol, èuscar i anglès.

El client, en rebre el producte a l’adreça de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

OFERTA I VIGÈNCIA

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà juntament amb les característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta.

En compliment de la normativa vigent MUSKERS CLIMBING SL ofereix informació sobre tots els articles a la venda, les seves característiques i preus. Tot i això, MUSKERS CLIMBING SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta manera, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DELS PRODUCTES

Els productes oferts a la nostra botiga online, incorporen una fotografia i les seves característiques essencials, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable a la fotografia no és vinculant. A les característiques s’identifica el mateix.

GARANTIES

MUSKERS CLIMBING SL respon de les faltes de conformitat de tots els productes oferts a la pàgina web durant el termini de dues setmanes des del lliurament. MUSKERS CLIMBING SL disposa d’un servei de postvenda durant el termini indicat. El client es podrà adreçar a l’establiment de MUSKERS CLIMBING SL, al servei de postvenda, per correu electrònic a info@muskersclimbing.com o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte podreu adreçar-vos al telèfon d’atenció al client 615707650 o mitjançant el correu electrònic info@muskersclimbing.com

PREUS

Tots els productes indiquen el preu de venda a Euros i inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA).
Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).

DESPESES DE LLIURAMENT I TRANSPORT

MUSKERS CLIMBING SL només fa enviaments a Espanya península. Les despeses de transport seran gratuïtes en compres superiors a 60€ durant la campanya que tenim activa per promoure’ls la venda online. Quan aquesta campanya finalitzi actualitzarem aquesta informació aplicant les despeses d’enviament habituals.
En productes de gran volum, els ports no seran gratuïts i per a cada comanda l’usuari visualitzarà l’import exacte a abonar un cop hagi completat les dades d’enviament. El client podrà visualitzar els costos abans de fer la compra.

FORMES DE PAGAMENT

El client podrà abonar l’import de la comanda optant per qualsevol de les formes següents. Durant el procés de compra haureu d’indicar la vostra elecció:

Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD
Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.
Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades a cap servidor de MUSKERS CLIMBING SL.
En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció.
Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.
Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular podrà exigir l’anul·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les anotacions de dèbit i reabonament corresponents en els comptes del proveïdor i del titular s’han de fer com més aviat millor.
No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant de MUSKERS CLIMBING SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

EXECUCIÓ DE LA COMANDA

MUSKERS CLIMBING SL es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 5-6 dies, a partir de l’endemà de la comanda.

La disponibilitat dels productes oferts per MUSKERS CLIMBING SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que MUSKERS CLIMBING SL actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquell moment. En cas de no execució per indisponibilitat, MUSKERS CLIMBING SL en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà al client mitjançant un correu electrònic. El període daquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. MUSKERS CLIMBING SL podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per MUSKERS CLIMBING SL dins aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lat.

 

DRET DE DESISTIMENT, DEVOLUCIONS I RECLAMACIONS

DRET DE DESISTIMENT

El comprador disposarà d’un termini de catorze dies naturals per desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.
L’exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica a MUSKERS CLIMBING SL, adreçant-se al correu electrònic info@muskerscimbing.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal Plaça Anaitasuna nº1 5-a 20720, AZKOITIA (Gipuzkoa), o bé a través del formulari de desistiment.
Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment. Veure formulari de desestiment.

LA DEVOLUCIÓ

El client haurà de tornar o lliurar el producte a l’adreça que li indiqui MUSKERS CLIMBING SL, sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte . S’entendrà complert el termini si el client fa la devolució del producte abans de la finalització del termini.
Per tal que us facilitem l’adreça de devolució cal que us poseu en contacte amb MUSKERS CLIMBING SL a través del mail: info@muskerscimbing.com o del telèfon 615707650.
El client es farà càrrec dels costos de retorn del producte.

REEMBORSAMENT DEL PAGAMENT

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client s’ha de fer utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s’hagi disposat el contrari i en l’import del reemborsament esmentat s’exclouen les despeses d’enviament si n’hi hagués.
MUSKERS CLIMBING SL podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, segons quina condició es compleixi primer.

DEVOLUCIÓ DEL PRODUCTE DEFECTUÓS.

En el cas que el producte no estigui en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a MUSKERS CLIMBING SL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

MUSKERS CLIMBING SL es compromet a assumir el cost de la devolució ia restituir el producte per un de nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.
Si el client vol presentar una reclamació, l’establiment de MUSKERS CLIMBING SL està situat a Plaça Anaitasuna nº1 5-a, 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) o mitjançant el correu electrònic info@muskerscimbing.com

JURISDICCIÓ

Així mateix, MUSKERS CLIMBING SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. MUSKERS CLIMBING SL té el domicili a Gipuzkoa, Espanya.

Llegiu la nostra política de privadesa