Aquestes condicions generals d’ús de la pàgina web regulen els termes i condicions d’accés i ús de www.muskersclimbing.com, propietat de:

  • Titular: MUSKERS CLIMBING, SL
  • NIF/CIF: B05439609
  • Domicili: Plaça Anaitasuna nº1 5-a CP: 20720 Azkoitia – Gipuzkoa
  • Correu electrònic: info@muskersclimbing.com
  • Lloc Web: www.muskersclimbing.com

L’usuari de la web haurà de llegir i acceptar per fer servir tots els serveis i informació que es faciliten des de la web. El mer accés i/o utilització de la web, de tots o part dels seus continguts i/o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals dús.

Condicions d’ús

Les presents condicions generals d’ús de la web regulen l’accés i la seva utilització, incloent-hi els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris a/oa través del web, bé per la web, bé per tercers. Això no obstant, l’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis es pot trobar sotmès a determinades condicions específiques.

Modificacions

MUSKERS CLIMBING, SL es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals dús de la web. En tot cas, es recomana que consulteu periòdicament aquests termes d’ús del web, ja que poden ser modificats.

Obligacions de l’Usuari

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts a les presents condicions generals d’ús de la web. De manera expressa, l’usuari manifesta que utilitzarà la web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el web per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

Responsabilitat de la web

L’usuari coneix i accepta que el web no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s’hi incorporen i ofereixen des de la web.
Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, la web no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i la utilització de la informació, dades i serveis de la web.

En tot cas, la web exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de MUSKERS CLIMBING, SL Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor o col·laborador.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles a la web corresponen exclusivament a MUSKERS CLIMBING, SL o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre aquests. Queda expressament prohibida la creació denllaços dhipertext (links) a qualsevol element integrant de les pàgines web de la web sense lautorització de MUSKERS CLIMBING, SL

En qualsevol cas, la web es reserva tots els drets sobre els continguts, informació dades i serveis que ostenti sobre aquests. La web no concedeix cap llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detalli a les presents condicions generals d’ús de la web.

Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions

Aquestes condicions es regeixen i s’interpreten d’acord amb les lleis d’Espanya. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i tribunals de (indicar la ciutat). Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l’Usuari vulgui fer a MUSKERS CLIMBING, SL titular de la web s’hauran de realitzar per escrit i s’entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes a la següent adreça Plaça Anaitasuna nº1 5-a CP: 20720 Azkoitia Gipuzkoa – Spain).